DĖMESIO! Sausio mėnesį vyks sistemos atnaujinimo darbai. Vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“, neformalaus vaikų švietimo renginiai stabdomi.

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

2020 m. mokykloms skirta 3,5 mln. Eur proporcingai lėšas padalinant pagal mokinių skaičių, besimokiusių pagal BU programas 2019 m. rugsėjo  1 d. Virtuali mokyklos kultūros paso piniginė sudaryta mokinių skaičių padauginus iš 10,54 Eur. Kultūros paso lėšas  mokykla naudoja laikantis pagrindinių principų: per kalendorinius metus mokiniui sudaromos sąlygos pasinaudoti bent viena kultūros paso paslauga ir neviršijant vienam mokiniui 15 Eur ribos. Mokyklos kultūros paso koordinatorius, užsakydama paslaugas ir bendraudamas su kultūros paso paslaugos teikėju,  turi įsitikinti, kad paslaugos mokiniams bus suteiktos atsižvelgiant į Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo “Dėl neformaliojo švietimo organizavimo būtinų sąlygų” aktualią redakciją (2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1841).

Kultūros paso paslaugų rinkinys, kuris sudarytas iš nustatytus kriterijus atitinkančių kultūros ir meno paslaugų, skirtų kultūros paso tikslams įgyvendinti, mokykloms, mokytojams ir mokiniams bus skelbiamas švietimo portalo neformalaus vaikų švietimo srityje http://kulturospasas.emokykla.lt

Į kiekvienos mokyklos, kuri dar neturėjo galimybės naudotis Kultūros paso paslaugomis, bendrąjį paštą, išsiunčiama registracijos prie Kultūros paso paslaugų rezervavimo ir užsakymo sistemos duomenys.

Už mokinių, paslaugų pasirinkimo koordinavimą yra atsakinga Mokykla, kuri paskiria kultūros paso paslaugų koordinatorių (toliau Koordinatorius) ir persiunčia jam registracijos prie Paslaugų sistemos duomenis. Koordinatorius turi užsiregistruoti Paslaugų sistemoje ir tokiu būdu įgyja teisę rezervuoti bei užsakyti Paslaugas savo mokyklos mokiniams bei lydintiems asmenims.

Mokykla gali turėti vieną ar kelis koordinatorius, jei jis buvo paskirtas, tai jo prisijungimai prie mokyklos paskyros galioja. Jei norima pakeisti vienintelį koordinatorių, mokyklos vadovas turi kreiptis į administratorių su prašymu pakeisti koordinatorių pateikiant naujo koordinatoriaus duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, telefonas. Esamas koordinatorius gali pats sukurti dar vieno mokyklos koordinatoriaus prieigą (žr. instrukciją).

Paslaugų finansavimo ir administravimo funkcijas atlieka Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC) kartu su Naciponaline švietimo agentūra.

Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, kuris nustato 2019 metų Kultūros paso paslaugų, skirtų mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas, pasirinkimo, užsakymo ir atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas tvarką, rasite čia.

Jūsų patogumui naudokitės vartotojo instrukcija, kurią rasite čia.

Papildoma informacija:

Kultūros paso koncepcija

Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas

Švietimo portalo neformalaus vaikų švietimo sritis: https://www.emokykla.lt/neformalus/pradzia

 

Iškilus klausimams kreiptis į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą telefonais: (8 5) 276 6748, 8 601 55614, (8 5) 276 7800 arba el.paštu: 

Kilus techniniams klausimams rašykite