Kvietimas teikti paraiškas kultūros paso paslaugų atrankai

Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kviečia kultūros ir meno įstaigas, menininkus ir kultūros edukatorius teikti paraiškas kultūros paso paslaugų, skirtų visų klasių mokiniams, atrankai.

Paraiškų teikimo terminas

2019.06.11 – 2019.06.28 (iki 23:59 val.)

Paraiškos bus priimamos tik paraiškų teikimo laikotarpiu ir tik užpildytos interneto svetainėje www.kulturospasas.lt.

Kvietimo sąlygos

 1. Kultūros paso paslaugų atrankoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią veiklą, ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, kurie užsiima kultūros ir (ar) meno renginių, kultūrinės edukacijos užsiėmimų ir (ar) kultūros ir meno renginių, papildytų kultūrine edukacija, organizavimo veikla, kuri yra nurodyta individualios veiklos pažymėjime arba juridinio asmens steigimo dokumente.
 2. Paslaugos turi būti skirtos Lietuvos 1–12 klasių mokiniams. Paslaugomis gali naudotis klasė ar sudaryta grupė.
 3. Vienos paslaugos kaina, suapvalinta 10 euro centų tikslumu, vienam mokiniui turi būti ne didesnė kaip 15 eurų arba paslauga gali būti teikiama nemokamai. Mokinius lydintiems asmenims / mokytojams paslauga turi būti teikiama nemokamai. Paslaugų teikėjas į paslaugos kainą privalo įtraukti visas su paslaugos teikimu susijusias priemones, reikalingas paslaugai teikti, ir išlaidas, įskaitant visus Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus mokesčius, išskyrus mokinių ir juos lydinčių asmenų atvykimo į paslaugos teikimo vietą išlaidas.
 4. Kultūros paso paslaugos turi atitikti kultūros paso paslaugų atrankos kriterijus (žr. žemiau).
 5. Vienas paslaugos teikėjas gali teikti neribotą paraiškų, atitinkančių reikalavimus, skaičių, tačiau kiekvienai paslaugai teikiama atskira paraiška.

Tematinis prioritetas

Siekiant užtikrinti Kultūros paso paslaugų įvairovę ir kokybę, kultūros paso paslaugų teikėjams rekomenduojama, kad paslauga atitiktų tematinį prioritetą.

2019–2022 m. tematinis prioritetas yra Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 16 tikslas.

Skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais.

Šio tikslo uždaviniai:

16.1. Labai sumažinti visų formų smurtą ir jo sukeltų mirčių skaičių visame pasaulyje.

16.2. Panaikinti vaikų paniekinimą, išnaudojimą, neteisėtą prekybą ir visų formų smurtą prieš vaikus bei jų kankinimą.

16.3. Skatinti pagarbą teisinei valstybei nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu ir užtikrinti visiems vienodą teisę reikalauti teisingumo.

16.4. Iki 2030 metų labai sumažinti neteisėtus finansinius ir ginklų srautus, sustiprinti pavogto turto išieškojimą ir grąžinimą bei kovoti su visų formų organizuotu nusikalstamumu.

16.5. Labai sumažinti visų formų korupciją ir kyšininkavimą.

16.6. Kurti veiksmingas, atsakingas ir skaidrias institucijas visais lygiais.

16.7. Užtikrinti atsakomųjų, įtraukių, pagrįstų visų dalyvavimu ir atstovaujamųjų sprendimų priėmimą visais lygiais.

16.8. Plėsti ir stiprinti besivystančių šalių dalyvavimą pasaulio valdymo institucijose.

16.9. Iki 2030 metų užtikrinti, kad visi žmonės turėtų teisėtus asmens tapatybės dokumentus, įskaitant gimimo liudijimą.

16.10. Užtikrinti viešąją prieigą prie informacijos ir saugoti pagrindines laisves vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir tarptautinėmis sutartimis.

16a. Stiprinti atitinkamas nacionalines institucijas, įskaitant ir tarptautinį bendradarbiavimą, kurių paskirtis plėtoti gebėjimus visais lygiais, ypač besivystančiose šalyse, siekiant užkirsti kelią smurtui ir kovoti su terorizmu bei nusikalstamumu.

16b. Skatinti priimti ir įgyvendinti darniam vystymuisi skirtus nediskriminacinius įstatymus ir politiką.

 

Kaip pateikti paraišką?

 1. Susipažinkite su Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarka.
 2. Tinkamai lietuvių kalba užpildykite elektroninę paraišką, kurią paraiškų teikimo laikotarpyje rasite internetinėje svetainėje kulturospasas.lt.
 3. Prisekite papildomą medžiagą:
  • paslaugos teikėjo – juridinio asmens steigimo dokumento (įstatų, nuostatų ar kt.), paslaugos teikėjo – fizinio asmens individualios veiklos pažymos kopiją PDF formatu arba el. nuoroda, jei šie dokumentai yra viešai prieinami (privaloma);
  • papildomą paslaugos turinio aprašymą ar pagalbinę / metodinę medžiagą, skirtą mokytojui / mokiniui PDF formatu (neprivaloma).
 4. Patikrinkite, ar tinkamai užpildėte paraišką ir ją pateikite. Tik tinkamai užpildžius privalomus laukelius galėsite pateikti paraišką.

 

Kilus klausimams dėl kvietimo sąlygų ar paraiškos pildymo, kreipkitės el. paštu arba tel.: 8 608 45 502 arba 8 608 47 714.

Kilus techniniams nesklandumams, pildant paraišką, prašome kreiptis el. paštu .

____________________________________________________________________________________________________________

Iki kiekvieno mėnesio 10 dienos paslaugų teikėjas, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, LMNŠC pateikia sąskaitą faktūrą už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, išskyrus už paslaugas, suteiktas gruodžio mėnesį, kai sąskaita faktūra pateikiama iki gruodžio mėnesio 20 dienos. Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta paslaugos pavadinimas (-ai), datos, kada jos buvo suteiktos ir/ar mokyklos pavadinimas, paslaugos (-ų) kaina vienam mokiniui.

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro rekvizitai (LMNŠC):

Žirmūnų g. 1B, Vilnius

Juridinio asmens kodas 302848387 PVM mokėtojo kodas LT100007095119

Iškilus klausimams kreiptis į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą dėl sąskaitų faktūrų pateikimo  kreipkitės  tel.: (8 5) 276 0800. el. paštu: 

 

 

Platesnė informacija:

Kultūros paso koncepcija

Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos 2019 metų tvarkos aprašas

Vartotojo vadovas Paslaugų teikėjams apie Kultūros paso sistemą.

 

Teirautis: El. paštu 

arba 

tel.: 8 608 45 502; 

tel. 8 608 45 605.