Paraiškos, paraiškų priėmimo laikotarpiu, pildomos čia

Kitais būdais pristatytos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Kvietimo sąlygos

  1. Kultūros paso paslaugų atrankoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią veiklą, ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, kurie užsiima kultūros ir (ar) meno renginių, kultūrinės edukacijos užsiėmimų ir (ar) kultūros ir meno renginių, papildytų kultūrine edukacija, organizavimo veikla, kuri yra nurodyta individualios veiklos pažymėjime arba juridinio asmens steigimo dokumente.
  2. Paslaugos turi būti skirtos Lietuvos 1–12 klasių mokiniams. Paslaugomis gali naudotis klasė ar sudaryta grupė.
  3. Vienos paslaugos kaina, suapvalinta 10 euro centų tikslumu, vienam mokiniui turi būti ne didesnė kaip 15 eurų arba paslauga gali būti teikiama nemokamai. Mokinius lydintiems asmenims / mokytojams paslauga turi būti teikiama nemokamai. Paslaugų teikėjas į paslaugos kainą privalo įtraukti visas su paslaugos teikimu susijusias priemones, reikalingas paslaugai teikti, ir išlaidas, įskaitant visus Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus mokesčius, išskyrus mokinių ir juos lydinčių asmenų atvykimo į paslaugos teikimo vietą išlaidas.
  4. Vienas paslaugos teikėjas gali teikti neribotą paraiškų, atitinkančių reikalavimus, skaičių, tačiau kiekvienai paslaugai teikiama atskira paraiška.

Ekspertinio vertinimo metu bus vertinama, ar teikiamos paslaugos atitinka šiuos kultūros paso paslaugų atrankos kriterijus:

4.1. paslauga yra aukštos meninės ir kultūrinės vertės ir (ar) pasitelkiama šiuolaikiška kultūros raiškos ar kultūros paveldo aukštos kokybės komunikavimo forma;

4.2. paslaugos turinys yra aktualus mokiniams, taikomi kūrybingi ir inovatyvūs / interaktyvūs metodai;

4.3. paslauga prisideda prie mokinių kultūrinio akiračio plėtimo, kultūros patirčių įvairovės bei ugdo kūrybingumą ir kritinį mąstymą;

4.4. paslauga stiprina kultūrinį identitetą ir sąmoningumą;

4.5. paslauga mokiniams bus teikiama metus ar ilgiau;

4.6. paslauga pritaikyta tikslinei mokinių amžiaus grupei;

4.7. paslaugos teikėjai atsižvelgia ir siekia užtikrinti specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių dalyvavimą.

Paraiškų teikimo terminas

2019.01.07 – 2019.01.21 (iki 23:59 val.)


Platesnė informacija:

Kultūros paso koncepcija

Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos 2019 metų tvarkos aprašas

Vartotojo vadovas Paslaugų teikėjams apie Kultūros paso sistemą.

 

Teirautis: El. paštu 

arba 

tel.: 8 608 45 502; 

tel. 8 608 45 605.