Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl Valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimo 3.2.1.4 papunkčiu „2021m. lapkričio 3-9 d. neformalus vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“, mokinių rudens atostogų metu lapkričio 3-9 d. Kultūros paso paslaugos galės būti organizuojamos tik nuotoliniu būdu. Kontaktinės paslaugos šiomis dienomis yra stabdomos.

 

KONTAKTINIU BŪDU TEIKIAMŲ KULTŪROS PASO PASLAUGŲ VYKDYMAS NUO 2021 M. RUGSĖJO 13 D.

Teikiant paslaugas mokykloje (išvažiuojamosios) vienai klasei (grupei, sudarytai iš tos pačios klasės), vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.

Teikiant paslaugas kultūros ir meno įstaigoje (paslaugos tipas – edukacinis užsiėmimas ar kultūros ir meno renginys, papildytas kultūrine edukacija), gali dalyvauti tik vienos klasės (grupės, sudarytos iš tos pačios klasės) mokiniai. Vadovaujamasi nuostata, kad paslauga yra ugdymo proceso sudedamoji dalis, vykdoma už mokyklos ribų, ir jai taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir paslaugai, vykdomai mokykloje.

Paslaugų teikėjams, vykdantiems paslaugas, kurių tipas, nurodytas Kultūros paso sistemoje, yra kultūros ar meno renginys (pvz., filmas, spektaklis ar koncertas) ir yra vykdomas kultūros ir meno įstaigoje, taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“.

Atkreipiame dėmesį, kad Kultūros paso paslaugose, kurių tipas yra kultūros ar meno renginys, uždarose erdvėse vienu metu grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų, išskyrus atvejus, kai dalyviai ir darbuotojai atitinka vieną iš šių kriterijų:

1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.2.4.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.2.4.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;

2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:

2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba

2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;

2.3. asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą.

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS KULTŪROS PASO PASLAUGŲ ATRANKAI

Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, kviečia kultūros ir meno įstaigas, menininkus ir kultūros edukatorius teikti paraiškas kultūros paso paslaugų, skirtų visų klasių mokiniams, atrankai.

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems kultūros paso atrankos kriterijus atitinkančias kultūros ir meno paslaugas.

Kvietimo paraiškos priimamos tik paraiškų teikimo laikotarpiu ir tik užpildytos interneto svetainėje www.kulturospasas.lt.

2021 10 01 (nuo 10 val.) – 2021 10 15 (iki 16 val.)

Kvietimo sąlygos

 1. Kultūros paso paslaugų papildomoje atrankoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią veiklą, ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, kurie užsiima kultūros ir (ar) meno renginių, kultūrinės edukacijos užsiėmimų ir (ar) kultūros ir meno renginių, papildytų kultūrine edukacija, organizavimo veikla, kuri yra nurodyta individualios veiklos pažymėjime arba juridinio asmens steigimo dokumente.
 2. Paslaugos turi būti skirtos Lietuvos 1–12 klasių mokiniams. Paslaugomis gali naudotis klasė ar sudaryta grupė.
 3. Paslaugos pradedamos teikti ne anksčiau kaip nuo 2022 m. sausio 1 d.
 4. Vienos paslaugos kaina, suapvalinta 10 euro centų tikslumu, vienam mokiniui turi būti ne didesnė kaip 15 eurų arba paslauga gali būti teikiama nemokamai. Mokinius prižiūrintiems asmenims / mokytojams paslauga turi būti teikiama nemokamai. Paslaugos, kurių teikimui reikalingos papildomos su paslaugos teikimu susijusios priemonės (gaminio žaliavos, medžiagos ar sudedamosios dalys, specialūs įrankiai, mechanizmai ar kt.), negali būti teikiamos nuotoliniu būdu.
 5. Kultūros paso paslaugos turi atitikti kultūros paso paslaugų atrankos kriterijus (žr. žemiau).
 6. Vienas paslaugos teikėjas gali teikti neribotą paraiškų, atitinkančių reikalavimus, skaičių, tačiau kiekvienai paslaugai teikiama atskira paraiška. Norint paslaugą, kuri jau yra įtraukta į Kultūros paso rinkinį (patvirtinta), vykdyti ir nuotoliniu būdu, būtina pateikti naują paraišką, atitinkamai atsižvelgiant į nuotolinėms paslaugoms taikomus reikalavimus bei pritaikant jos turinį.

Nuotoliniu būdu teikiamoms paslaugoms taikomi šie reikalavimai:

 • paslaugos, kurių teikimui reikalingos papildomos priemonės (gaminio žaliavos, medžiagos ar sudedamosios dalys, specialūs įrankiai, mechanizmai ar kt.), negalės būti teikiamos nuotoliniu būdu;
 • paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad mokiniai prisijungtų prie saugios nuorodos;
 • mokykla privalo užtikrinti, kad prie paslaugos prisijungtų tik mokyklos vadovo įsakymu patvirtinti mokini

Tematinis prioritetas

Siekiant užtikrinti Kultūros paso paslaugų įvairovę ir kokybę, kultūros paso paslaugų teikėjams rekomenduojama, kad paslauga atitiktų tematinį prioritetą.

Kultūros ministro įsakymas dėl Kultūros paso tematinio prioriteto tvirtinimo 

2019–2022 m. tematinis prioritetas yra Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 16 tikslas.

Skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais.

Šio tikslo uždaviniai:
16.1. Labai sumažinti visų formų smurtą ir jo sukeltų mirčių skaičių visame pasaulyje.
16.2. Panaikinti vaikų paniekinimą, išnaudojimą, neteisėtą prekybą ir visų formų smurtą prieš vaikus bei jų kankinimą.
16.3. Skatinti pagarbą teisinei valstybei nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu ir užtikrinti visiems vienodą teisę reikalauti teisingumo.
16.4. Iki 2030 metų labai sumažinti neteisėtus finansinius ir ginklų srautus, sustiprinti pavogto turto išieškojimą ir grąžinimą bei kovoti su visų formų organizuotu nusikalstamumu.
16.5. Labai sumažinti visų formų korupciją ir kyšininkavimą.
16.6. Kurti veiksmingas, atsakingas ir skaidrias institucijas visais lygiais.
16.7. Užtikrinti atsakomųjų, įtraukių, pagrįstų visų dalyvavimu ir atstovaujamųjų sprendimų priėmimą visais lygiais.
16.8. Plėsti ir stiprinti besivystančių šalių dalyvavimą pasaulio valdymo institucijose.
16.9. Iki 2030 metų užtikrinti, kad visi žmonės turėtų teisėtus asmens tapatybės dokumentus, įskaitant gimimo liudijimą.
16.10. Užtikrinti viešąją prieigą prie informacijos ir saugoti pagrindines laisves vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir tarptautinėmis sutartimis.
16a. Stiprinti atitinkamas nacionalines institucijas, įskaitant ir tarptautinį bendradarbiavimą, kurių paskirtis plėtoti gebėjimus visais lygiais, ypač besivystančiose šalyse, siekiant užkirsti kelią smurtui ir kovoti su terorizmu bei nusikalstamumu.
16b. Skatinti priimti ir įgyvendinti darniam vystymuisi skirtus nediskriminacinius įstatymus ir politiką.

Kaip pateikti paraišką?

 1. Susipažinkite su Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarka.
 2. Tinkamai lietuvių kalba užpildykite elektroninę paraišką, kurią paraiškų teikimo laikotarpyje rasite internetinėje svetainėje www.kulturospasas.lt.
 3. Prisekite papildomą medžiagą:

3.1 paslaugos teikėjo – juridinio asmens steigimo dokumento (įstatų, nuostatų ar kt.), paslaugos teikėjo – fizinio asmens individualios veiklos pažymos kopiją PDF formatu arba el. nuoroda, jei šie dokumentai yra viešai prieinami (privaloma);
3.2 papildomą paslaugos turinio aprašymą ar pagalbinę / metodinę medžiagą, skirtą mokytojui / mokiniui PDF formatu (neprivaloma).

 1. Patikrinkite, ar tinkamai užpildėte paraišką ir ją pateikite. Tik tinkamai užpildžius privalomus laukelius galėsite pateikti paraišką.

Kilus klausimams dėl kvietimo sąlygų ar paraiškos pildymo, kreipkitės

el. paštu  arba tel.: 8 608 47 714.

Kilus techniniams nesklandumams, pildant paraišką, prašome kreiptis

el. paštu .

Kultūros paso paslaugų atranka

Kultūros ir meno paslaugos, kurios atitinka nustatytus kriterijus, sudaro Kultūros paso paslaugų rinkinį, kurių pagalba Lietuvos mokiniai ugdosi kultūros pažinimo įpročius ir plečia savo kultūros patirtį.

Kultūros paso paslaugos turi atitikti šiuos kultūros paso paslaugų atrankos kriterijus:

 1. paslauga yra aukštos meninės ir kultūrinės vertės ir (ar) pasitelkiama šiuolaikiška kultūros raiškos ar kultūros paveldo aukštos kokybės komunikavimo forma;
 2. paslaugos turinys yra aktualus mokiniams, taikomi kūrybingi ir inovatyvūs / interaktyvūs metodai;
 3. paslauga prisideda prie mokinių kultūrinio akiračio plėtimo, kultūros patirčių įvairovės bei ugdo kūrybingumą ir kritinį mąstymą;
 4. paslauga stiprina kultūrinį identitetą ir sąmoningumą;
 5. paslauga mokiniams bus teikiama metus ar ilgiau;
 6. paslauga pritaikyta tikslinei mokinių amžiaus grupei;
 7. paslaugos teikėjai atsižvelgia ir siekia užtikrinti specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių dalyvavimą.

 

Kultūros paso paslaugos viešai skelbiamos ir jų užsakymas vykdomas interneto svetainėje www.kulturospasas.

Kultūros paso paslaugų atranką koordinuoja Kultūros ministerija. Atrankos tvarka nustatyta Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše.

Kultūros paso paslaugų atitikimą kriterijams vertina Kultūros paso ekspertų komisija, kuri sudaroma pariteto principu iš Kultūros ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos deleguotų atstovų.

Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt ir interneto svetainėje www.kulturospasas.lt du kartus per metus skelbiami kvietimai teikti paraiškas:

I kvietimas paslaugų, kurios pradedamos teikti ne anksčiau kaip einamųjų metų rugsėjo 1 d., atrankai skelbiamas einamųjų metų birželio mėnesį;

II kvietimas paslaugų, kurios pradedamos teikti ne anksčiau kaip kitų metų sausio 1 d., atrankai skelbiamas einamųjų metų spalio mėnesį.

Gali būti skelbiami papildomi kvietimai, taikant paraiškų teikimo sąlygas nurodytas Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše.

Paraiškos, paraiškų priėmimo laikotarpiu, pildomos tik interneto svetainėje www.kulturospasas.lt  iki kvietime nustatytos datos (imtinai) pabaigos.

Kitais būdais pristatytos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

 

Patvirtintų Kultūros paso paslaugų tikslinimas

Paslaugų teikėjai savarankiškai tikslina kontaktinius duomenis, paslaugos nuotrauką ir kalendorių (jei nėra rezervacijos).

Kiti tikslinimai atliekami:

 1. Kultūros ministerijos pritarimu:
 • Taisomos klaidos paslaugos aprašyme ar pateiktame adrese.
 • Pratęsiamas vykdymo terminas (bendras laikotarpis negali viršyti 3 metų).
 1. Kultūros paso ekspertų komisijos pritarimu:
 • informacija, kuri yra susijusi su paslaugos atrankos kriterijais (papildomos vykdymo vietos, mokinių skaičiaus vienoje paslaugoje ir pan.) ir paslaugos kainos tikslinimu.

Paslaugos teikėjas, kuris nori atlikti aukščiau išvardintus patikslinimus, turi:

 1. parašyti laisvos formos prašymą ant firminio įstaigos blanko (jei yra), pasirašytas įstaigos vadovo arba fizinio asmens;
 2. prašyme būtina nurodyti paslaugos, kurią norite tikslinti pavadinimą ir registracijos numerį, pateikti, ką norite tikslinti bei nurodyti keitimo/tikslinimo priežastis;
 3. prašymas (skanuota versija) siunčiamas LR Kultūros ministerijai el. paštu: . Originalo siųsti nereikia.

Patikslinimai, kurie susiję paslaugos vykdymo vietos tikslinimo, techninių ar kitų klaidų taisymo atvejais (nereikalingas Komisijos pritarimas), per 20 darbo dienų yra patikslinama interneto svetainėje www.kulturospasas.lt

2.Kultūros paso paslaugų tikslinimai susiję su:

 1. paslaugos pavadinimu,
 2. paslaugos teikėjo pavadinimu,
 3. vykdymo termino pabaigos data,

yra atliekami tik patvirtinus LR Kultūros ministro įsakymus (toliau – Įsakymas), kurie keičiami keturis kartus per metus:

Kai prašymas gautas nuo gruodžio 1 d. iki vasario 28/29 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki kovo 31 d.

Kai prašymas gautas nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki birželio 30 d.

Kai prašymas gautas nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki rugsėjo 30 d.

Kai prašymas gautas nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki gruodžio 31 d.

SVARBU!!!

Paslaugų kainų keitimas tvirtinamas tik kartą per metus. Prašymas turi būti gautas iki lapkričio 30 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki gruodžio 31 d.

Siekiant patvirtintas paslaugas, kurios vykdomos kultūros įstaigose ar yra išvažiuojamosios, teikti nuotoliniu būdu, būtina pateikti naują paraišką.

Platesnė informacija:

Kultūros paso koncepcija

Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas – atrankos tvarka, sąlygos, paraiškos forma.

arba

Dėl Kultūros paso paslaugų atrankos kreipkitės į Kultūros ministeriją el. paštu  arba tel.: 8 608 47 714.

Kultūros paso sistemos techniniais klausimais kreipkitės el. paštu .

Dėl paslaugų finansavimo ir užsakymų atšaukimo kreipkitės į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą el. paštu  tel.: 8 601 55 614; 85 2767800; 85 2766748; 85 2464840

____________________________

Iki kiekvieno mėnesio 10 dienos paslaugų teikėjas, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, LMNŠC pateikia sąskaitą faktūrą už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, išskyrus už paslaugas, suteiktas gruodžio mėnesį, kai sąskaita faktūra pateikiama iki gruodžio mėnesio 20 dienos. Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta paslaugos pavadinimas (-ai), datos, kada jos buvo suteiktos ir/ar mokyklos pavadinimas, paslaugos (-ų) kaina vienam mokiniui.

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro rekvizitai (LMNŠC):

Žirmūnų g. 1B, Vilnius

Juridinio asmens kodas 302848387 PVM mokėtojo kodas LT100007095119

Iškilus klausimams kreiptis į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą dėl sąskaitų faktūrų pateikimo  kreipkitės  tel.:  8601 55614 arba el. paštu: