DĖMESIO! Sausio mėnesį vyks sistemos atnaujinimo darbai. Vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“, neformalaus vaikų švietimo renginiai stabdomi.
Kultūros paveldas, Literatūra

Vilniaus bastėjos baziliskas ir kitos legendos

Tikslas – ugdyti mokinių suvokimą ir gebėjimus suprasti bei analizuoti įvairias skirtingas istorines ir žmonių vaizduotės išraiškas, kurios susijungdamos kuria Vilniaus miesto istorinės
ir kultūrinės sąmonės detales ir visumą. Skatinti susidomėjimą savojo krašto, miesto istorija bei kultūra. Uždaviniai: (1) skatinti mokinių susivokimą ir gebėjimus skirti, kas pasakojimuose tikra, išgalvota ir kas juose mums vertinga bei liudija apie įvykusią istoriją; (2) formuoti gebėjimą suvokti simbolius, perkeltines prasmes ir jų sąsajas su realiais, istorinių įvykių aspektais; (3) ugdyti mokinių supratimą, jog žmogus veikla ir jų krašto, vietovės istorija sparčiai keičiasi, pažindinant juos su dabartinių ir senovinių pastatų pavyzdžiais ir funkcijomis; (4) skatinti supratimą, kad praeitis, jos reiškiniai turi įtakos šiandienai ir suvokimui, kas mes esame; (5) ugdyti meilę ir pagarbą savajam kraštui ir jame veikusiems žmonėms. Metodai ir priemonės Kaip pagrindiniai užsiėmimo šaltiniai (priemonės) naudojamos trys Vilniaus legendos: Geležinio vilko, Vilniaus bazilisko ir užkeiktų turtų bastėjos šulinyje. Informacinio terminalo pagalba mokiniams bus pateiktos ir pademonstruotos vaizdinės priemonės. Užsiėmimo pabaigoje naudodami įvairias išraiškos priemones (modeliną, plastiliną, spalvotą popierių, dažus ir kt.) mokiniai patys kurs ir konstruos savąjį legendinį baziliską. Programai dėstyti bus naudojama: pasakojimas, skaitymas, lyginimas, informacijos siejimas, analizavimas, diskutavimas, vaizdinės medžiagos demonstravimas, savo minčių reiškimas, realaus daikto darymas, autentiškos aplinkos patyrimas, spalvų terapijos metodas. Edukacinis užsiėmimas vyks autentiškame kultūros bei istorijos objekte – Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje. Žaismingomis formomis, naudojant įvairius metodus bei žiūrint į realią Vilniaus panoramą bus prisiminta (arba naujai išgirsta) Vilniaus įkūrimo – Geležinio vilko legenda.
Literatūra, Kita

Protingi?

Protmūšio pirmajame etape išrenkami komandų kapitonai (jais tampa atsakę į kapitonų atrankos klausimus). Antrajame etape kapitonai sudaro savo 4–6 žmonių komandas. Jos gauna skirtingų
spalvų korteles. Paaiškinamos žaidimo taisyklės. Trečiasis (ir ilgiausias) etapas – trys protmūšio raundai. Pateikiama teminių rimtų ir kūrybiškų, žaismingų klausimų. Atsižvelgdami į mokinių amžių ir skirtingą mokymosi patirtį, sudarėme du klausimynus: vieną 9–10 kl., kitą – 11–12 kl. mokiniams. Ketvirtasis etapas – rezultatų susumavimas, nugalėtojų ir kitų komandų apdovanojimas. Paskutinis, penktasis, etapas – edukacijos, įgytų žinių aptarimas.
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinė programa „Kelionė laiku“

Edukacinę programą „Kelionė laiku“ sudaro dvi dalys: išsamus edukatoriaus pasakojimas ir komandinis darbas. Pasiskirsčius grupėmis, išdalinamos kortelės - B. Sruogos biografijos
fragmentai. Moksleivių užduotis - chronologine tvarka atkurti rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelią. Edukacinė programa skirta žinių įtvirtinimui, kontekstų (B. Sruogos veiklos universalumas, laikmečio atmosfera, amžininkai ir kt.) plėtojimui.
Kultūros paveldas, Literatūra

Knygnešio kelias

Edukacinės programos metu dalyviai susipažins su istoriniu XIX a. pabaigos kontekstu – lietuviškos spaudos draudimo laikmečiu, su unikaliu reiškiniu lietuvių tautos istorijoje –
knygnešyste. Užsiėmimo metu bus pristatomi žymiausi Aukštaitijos krašto knygnešiai, jų gabenti uždrausti lietuviški leidiniai, spausdinti Mažojoje Lietuvoje. Apžvelgiami Panevėžio krašto knygnešių keliai, ypatingą dėmesį skiriant Panevėžio krašte veikusiai slaptai Garšvių knygnešių draugijai. Pasakojimas iliustruojamas nuotraukomis, spaudiniais, vaizdo ir garso įrašais iš bibliotekos fondų. Interaktyvios viktorinos metu dalyviai galės pasitikrinti ir įtvirtinti gautas žinias.
Literatūra, Kita

Be proto protingi

Protmūšio pirmajame etape išrenkami komandų kapitonai (jais tampa atsakę į kapitonų atrankos klausimus). Antrajame etape kapitonai sudaro savo 4–6 žmonių komandas. Jos gauna skirtingų
spalvų korteles. Paaiškinamos žaidimo taisyklės. Trečiasis (ir ilgiausias) etapas – protmūšis. Klausimai (rimti ir kūrybiški, žaismingi) parenkami pagal dalyvių amžių ir gebėjimus (sudaryti atskiri klausimynai 5–6 ir 7–8 kl. mokiniams). Ketvirtasis etapas – rezultatų susumavimas, nugalėtojų ir kitų komandų apdovanojimas. Po edukacijos vyksta užsiėmimo, įgytų žinių aptarimas.
Kultūros paveldas, Literatūra

Spaudos draudimo laikotarpis, tautinės savimonės formavimasis

Tikslas - Supažindinti moksleivius su su carinės Rusijos priespaudos laikotarpiu Lietuvoje, daraktorinėmis mokyklomis, žymiausiais to meto knygnešiais, prisidėjusiais prie lietuviškos
raidės išsaugojimo ir tautinės savimonės ugdymo, ugdyti moksleivių tautinį identitetą. Uždaviniai: 1. Supažindinti moksleivius su carinės Rusijos priespaudos laikotarpiu (1864 - 1904 metai) Lietuvoje (daraktorinės mokyklos, žymiausi knygnešiai). 2. Supažindinti moksleivius su ano meto knygnešio kasdienybe žiūrint trumpą ištrauką iš filmo „Knygnešys“. 3. Analizuojant iškilusią grėsmę lietuvių tautos identiteto išlikimui, ugdyti moksleivių kritinį mąstymą, plėsti istorijos žinias (pasitelkiant multimediją). 4. Moksleiviams suteikti galimybę susipažinti su autentiškomis lietuviškomis spaudos draudimo laikmečio knygomis. Darbo metodai/ priemonės: Užsiėmimo metu naudojamas autentiškų knygų apžvelgimo metodas, išvystomas dialogas su moksleiviais analizuojant carinės Rusijos priespaudos Lietuvoje metu susidariusią istorinę, politinę situaciją. Skatinama reikšti savo mintis ir pastebėjimus, pasitelkiant jau turimas istorijos žinias įsijungiant į diskusiją. Ištraukos iš filmo „Knygnešys“ peržiūrai naudojama multimedija. Numatoma veikla: Moksleiviai yra supažindinami su carinės Rusijos priespaudos laikotarpiu Lietuvoje, pateikiama informacija apie anuometinę istorinę, politinę situaciją. Diskutuojama apie grėsmę iškilusią kalbos, kaip vienos iš svarbiausių tautinio identiteto dedamųjų, išlikimui. Peržiūrima trumpa ištrauka iš filmo „Knygnešys“ aiškesniam ano meto knygnešio kasdienybės suvokimui. Moksleiviams suteikiama galimybė susipažinti su autentiškais lietuviškais spaudos draudimo laikotarpio leidiniais.
Kultūros paveldas, Literatūra

Vincas Kudirka ir knygnešių epocha

Edukacinio užsiėmimo ,,Vincas Kudirka ir knygnešių epocha“ metu mokiniai susipažins su unikaliu, analogų pasaulyje neturinčiu knygnešystės reiškiniu, žymiausiais knygnešiais, jiems
grėsusiais pavojais ir indėliu į lietuvių kalbos išlikimą. Užsiėmimo metu bus atskleidžiama ir vieno ryškiausių tautinio atgimimo veikėjų Vinco Kudirkos asmenybė, jo veikla, biografijos detalės, charakterio savybės, nenuilstančios pastangos vardan lietuvių tautos gyvavimo ir laisvės. Edukatoriaus pasakojimą papildys trumpametražis filmas apie Vincą Kudirką. Vėliau dalyviai bus kviečiami pasitikrinti įgytas žinias žaidžiant interaktyvų žaidimą ,,Knygnešiai ir žandarai“. Pasidaliję į grupes, naudodamiesi mobiliaisiais telefonais ir QR kodus nuskaitančia programėle, mokiniai nuskaitys QR kodus ir atvers užduotis. Atliekant užduotį po užduoties galiausiai bus surandami muziejuje paslėpti ,,Varpo“ numeriai.
Literatūra, Etninė kultūra

Slaptoji mokykla

Edukacinė programa „Slaptoji mokykla“ šiltuoju metų laiku vedama dūminėje pirkioje, šaltuoju metų laiku – edukacinėje klasėje ir dvaro parke. Autentiškas dūminės pirkios interjeras
leidžia improvizuoti slaptosios lietuviškos mokyklos aplinką, pažinti to laikotarpio (1864–1904) leidinius, jų autorius (Žemaitę, M. Valančių ir kt.). Dalyviai, susėdę aplink stalą, klausosi daraktorės pasakojimo apie spaudos draudimo laikotarpį. Vyksta abipusis bendravimas su programos dalyviais, pasitelkiant jų turimas žinias. To laikotarpio aplinką kuria prietemoje skaitomos 1898–1903 m. Bitėnuose, Tilžėje, Karaliaučiuje išleistos lietuviškos knygelės. Pažintinę paslaugos veiklą papildo kūrybinė meninius sugebėjimus atskleidžianti veikla– dailyraščio rašymas žąsies plunksna. Šią veiklą dauguma dalyvių atlieka susikaupę. Netikėtas carinės Rusijos žandaro beldimas į pirkios duris nutraukia mokymąsi ir tenka imtis kitų darbų (plėšyti plunksnas III–V kl. mokiniams, o VI –IX kl. dalyviams skaityti kirilica išspausdintus tekstus (tiems, kurie kaip užsienio kalbą yra pasirinkę rusų). Kita šios programos dalis vyksta dvaro parko teritorijoje. Dalyviams pagal duotą parko planą reikia surasti punktus su „paslėptomis lietuviškomis knygomis“. Didesnė dalyvių grupė dalijama į dvi komandas. Šios užduoties esmė – gebėjimas dirbti komandoje, greitas orientavimasis vietovėje ir plane. Laimi ta komanda, kuri per trumpiausią laiką suranda plane pažymėtus punktus. Dalyviai , turintys fizinę negalią ar kt.
Kultūros paveldas, Literatūra

Tautiškos giesmės „ATODANGOS“ (išvažiuojamoji)

Edukaciniame užsiėmime moksleiviai supažindinami su sudėtingu Lietuvai istoriniu XIX a. antros pusės laikmečiu, kai carinės valdžios buvo uždarytas universitetas, uždrausta lietuviška
spauda lotyniškais rašmenimis, mokyklose dėstoma rusų kalba. Represijos ir spaudos draudimas sulaukė atsako: Lietuvoje prasidėjo tautinio atgimimo sąjūdis, pradėta nelegaliai gabenti lietuviška spauda. Supažindindami su Lietuvos tautinio atgimimo žadintojais carinės priespaudos sąlygomis, išskirtinį dėmesį skiriame Vinco Kudirkos asmenybei ir jo visuomeninei-politinei veiklai, „Tautiškos giesmės“ atsiradimo istorijai ir raidai. Akcentuojame Lietuvos valstybės himno atlikimo reikalavimus ir tvarką. Užsiėmimo dalyviai turi galimybę pamatyti autentišką 1898 m. „Varpo“ numerį, kuriame pirmą kartą išspausdinta Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“, išvysti ne tik slapta knygnešių gabentus uždraustus lietuviškus leidinius, bet ir knygas, spausdintas graždanka. Edukacinėje programoje siūlome prisiminti „Tautiškos giesmės“ tekstą, įsigilinti į Lietuvos valstybės himno žodžių prasmę. Programoje – pasakojimas, iliustruotas spaudiniais, vaizdo ir garso medžiaga iš bibliotekos fondų. Programa skatina lietuvių tautos istorijos pažinimą, moksleivių pilietiškumą ir patriotiškumą. Moksleiviai atlieka kūrybines užduotis, sprendžia interaktyvų testą, dalyvauja klausimų viktorinoje. Teisingai atsakę į parengtus klausimus bei aktyviai dalyvavę moksleiviai apdovanojami prizais – suvenyrais su tautiška atributikai (pieštukai, skirtukai, pakabukai, triukšmalazdės ir pan.).
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinė programa „Linksmoji pamoka rašytojo namuose“

Programos „Linksmoji pamoka rašytojo namuose“ dalyvius pakviesime į pažintinį pasivaikščiojimą po Juozo Grušo sodybą, jo vardu pavadinto muziejaus ekspozicijų sales, susipažinsime su
įdomiausiais statiniais, įrenginiais, augalais, memorialiniais daiktais, spaudiniais, rašymo priemonėmis, kuriais naudojosi būsimas rašytojas (vaikystėje, jaunystėje) ir jo šeimos nariai. Linksmoje ir žaismingoje pamokėlėje, paruoštoje pagal lietuvių tautosaką ir originaliąją mūsų rašytojų kūrybą, integruojant matematikos, pasaulio pažinimo ir muzikines užduotis (minklių, mįslių spėjimas, skaičiuotės, mokymasis skaičiuoti (sudėti, atimti) senoviškais skaitliukais, kuriais naudojosi J. Grušas, rašymas mašinėle, muzikos pamokėlė pagal rašytojo pamėgtą ir savo vaikams dainuotą dainelę; pateiktų iliustracijų su Kauno vaizdais tyrinėjimas ir kai kurių muziejuje pamatytų eksponatų – skulptūrų eskizų buvimo vietos vaikų gimtajame mieste nustatymas ir kt.), pasiskirstę į grupes, vaikai varžysis dėl greičiausiai pateiktų ir teisingiausių atsakymų, mokysis formuoti suvokimą apie muziejų kaip kultūros išsaugojimo įstaigą, kurioje nėra nuobodu ir galima laisvai reikšti savo kūrybines mintis, įgyvendinti smagius sumanymus, lavinti atmintį, susipažinti su naujomis sąvokomis, diskutuoti su bendraamžiais, įdomiai bendrauti su programos vadovais. Programos pabaigoje drauge su vaikais ir pedagogais įvertinsime grupių veiklą: bendravimo ypatumus, pažinimą, iniciatyvumą, kūrybingumą, mokinių kalbėjimo ir klausymo gebėjimus, pasveikinsime ir apdovanosime aktyviausius dalyvius.
Rodomi įrašai: 41 - 50216