DĖMESIO! Kultūros paso paslaugos gali būti vykdomos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 20 d. imtinai
Dailė

GYVŪNAS IR ROBOTAS MANYJE: Kaip menas padeda bendrauti ir kūrybiškai spręsti konfliktus (Nuotolinė paslauga)

Prasidedant paauglystei atsiranda iššūkis geriau suprasti save, naujai atrasti savo tapatumą ir vietą pasaulyje. Gebėjimas reikšti save, bendrauti bei mokytis spręsti konfliktus yra
vienas svarbesnių užduočių. Šis edukacinis užsiėmimas kviečia patyrinėti atsiradusius skirtingus roboto ir gyvūno vaidmenis savyje bei kituose ir dažnai iš to kylančius konfliktus, nes santykiai su aplinkiniais (draugais, mokytojais, tėvais ir pan.) neretai kelia iššūkių ir sunkumų. Užsiėmimo metu mokiniai 3D virtualioje parodoje, remiantis edukatoriaus – psichologo parinktais meno kūriniais, tyrinėja bendravimo, santykių bei konfiktų temas. Mokosi suprasti savo ketinimus bei emocines būsenas, jas išreikšti, o taip pat įsijausti į kito žmogaus poziciją. Taip pat mokosi atpažinti kylančią konfliktinę situaciją, kada ir kaip ją spręsti. Mokiniai mokinasi efektyvaus bendravimo principų skirtinguose santykiuose. Taip pat meno kūriniuose atpažinti ir suprasti jausmus (viltis, pyktis, pavydas, liūdesys, nuoskauda, meilė ir pan), bei gvildena įvairių santykių, konfliktų bei socialinių ryšių temas. Rekomenduojame klasės valandėlių metu
Dailė, Kita

Integruota pamoka. Istorinio laikotarpio pažinimas meno parodoje

Edukacija „Istorinio laikotarpio pažinimas meno parodoje“ padės mokiniams suvokti, kaip dailės kūriniai tampa istorijos šaltiniu. Mokant(is) istorijos siekiama, kad mokiniai, pažindami
praeitį, įgytų gebėjimų aiškintis dabartį, suvokti savąją tapatybę, naudotis įvairiapuse istorine informacija, kritiškai vertinti nagrinėjamą laikotarpį. Istorijos mokyma(si)s neįsivaizduojamas be įvairiausių šaltinių panaudojimo. Muziejuje tam pasitelkiame meno kūrinius. Istorijos šaltiniai padeda suprasti, kad istorija – „gyvas“ mokslas, pajusti atradimo džiaugsmą, atlikti tinkamą pagal amžiaus ypatybes praeities tyrimą. Šio užsiėmimo metu kryptingai bus siekiama ugdyti pažinimo, komunikavimo kompetencijas, ugdyti kritinio mąstymo gebėjimą, kaip vieną pagrindinių istorijos žinių mokymosi gebėjimų. Moksleiviai susipažindinami su istoriniu kontekstu, aptaria sąvokas, kurios naudojamos kalbant apie konkretaus laikotarpio meną Aptaria ką galima sužinoti žvelgiant į meno kūrinius ir menininko vaidmenį to meto visuomenėje kaip į istorijos šaltinį. Mokiniai supažindinami su paroda, pristatant kiekvieną skyrių (tiek meno kūrinius, tiek istorinį kontekstą). Edukacijos metu jungdami istorinius bei meno faktus mokiniai ne tik plės savo kultūrinį akiratį, bet išmoks lyginti, įžvelgti istorinius atspindžius meno kūriniuose, gebės įvardinti kodėl meno kūriniai yra neatsiejama kultūros dalis, ką jie mums pasakoja apie istorinius įvykius, kurie yra svarbi mūsų gyvenimo dalis. Kokias diskusijas kelia, kokia mintį neša ir kaip menininkai iš savo perspektyvos perteikia istorinius elementus kūriniuose. Edukacija tai interaktyvus patyrimas parodoje, sprendžiant istorijos užduotis siejant jas su meno kūriniais. Edukacijos metu ypatingai skatinamas interaktyvumas, savarankiškas komandinis darbas, diskusija grupėje, žadinamas smalsumas, pažinimas, gebėjimas analizuoti.
Dailė, Literatūra

INTEGRUOTA LITERATŪROS IR DAILĖS PAMOKA. Poezija ir dailė: ieškome lyrinio subjekto

Edukacinio užsiėmimo pagrindinis tikslas yra suteikti mokiniams ir mokytojams galimybę, per meno, dailės kūrinius suprasti šiuolaikinę poeziją, gebėti ją analizuoti, patirti džiaugsmo
būseną skaitant šiuolaikinių autorių poeziją. Užsiėmimas vyksta parodos erdvėje. Mokiniai yra supažindinamai su tuo metu eksponuojama paroda MO muziejuje, pristatoma parodos koncepcija, parodos kuratoriai. Po pažintinės veiklos su paroda mokiniai leidžiasi į tyrinėjimo ir smalsumo kelionę po poezijos ir meno pasaulį. Klausiame - Ar teksto interpretacijos principai gali padėti suvokti dailės kūrinį? Taip, juk vaizdą kuria ir eilėraštis, o paveikslo esmę galima nusakyti žodžiais. Užsiėmimo metu edukatorius kartu su mokiniais bendrai analizuoja eilėraščio ir meno kūrinio ar kūrinių sąsajas. Diskusijų pagalba bandoma šiuos abu meno kūrinius sugretinti, rasti ir aptarti bendrus terminus kurie aktualus abiem meno sritim (subjektas, metafora, spalva, forma, kompozicija, kontrastas, erdvė, laikas ir kt.). Kviečiame mokinius dirbti nedidelėse grupėse, pratybų lapuose mokiniai iš pradžių raštu apibūdina lyrinio subjekto būseną, o vėliau tarp dailės kūrinių ekspozicijoje ieško eilėraščio vizualinio atitikmens. Suradę tariasi tarpusavyje, argumentuoja savo pasirinkimą. Mokiniai greta pasirinkto dailės kūrinio kitiems užsiėmimo dalyviams surengia trumpą pristatymą, siejantį meno kūrinį ir eilėraštį, kalbėdami pagrindžia savo nuomonę ir vartoja išmoktas literatūros ir dailės sąvokas. Edukacinis užsiėmimas baigiamas, bendra diskusija, savo nuomonių išsakymu, bei individualia refleksija ir tam specialiai paruoštais klausimais.
Dailė, Literatūra

INTEGRUOTA LITERATŪROS IR DAILĖS PAMOKA. Senųjų ir naujųjų mitų atspindžiai dailėje ir literatūroje

Šioje pamokoje pagrindinė ašis yra mitai ir kaip juos galima analizuoti, pažinti pasitelkiant meno kūrinius. Užsiėmimo pradžioje išsiaiškinama mito sąvoka (mitas – kolektyvinis mąstymo
būdas, o pasakojimas – tai mito refleksija), pristatoma, kaip mitai, mitologija susijusi su esama paroda, edukatorius modeliuoja situacijas ir pateikia pagal parodos koncepiją kaip tiesiogiai siejasi mitai su eksponuojamais kūriniais, kaip juos galime atpažinti susiseti su literatūra. Sustoję prie konkrečių dailės darbų, kuriems būdingi archetipiniai siužetai ar mitologinės detalės, mokiniai ieško užuominų į žinomus mitus, prisimena arba sužino (perskaito, išgirsta iš edukatoriaus, (-ės)) dar negirdėtų istorijų. Užduodamas (-a) probleminių klausimų, edukatorius (-ė) skatina moksleivius pasamprotauti, koks šių dienų žmogaus požiūris į analizuojamą temą, t.y. kokie yra šių dienų mitai. Kadangi senuosiuose pasakojimuose dažnai ypatingą vaidmenį atlieka daiktai, moksleiviai gauna praktinę užduotį – susiskirstę grupėmis burtų keliu išsitraukia daiktą, nulemsiantį būsimo pasakojimo įvykių eigą. Grupės kuria pasakojimus, artimus mito, sakmės, pasakos stilistikai ir pristato savo darbą kitoms grupėms. Pamoka baigiama refleksija.
Dailė

KAS VYKSTA ŠIAME PAVEIKSLE? Vizualinio mąstymo metodu paremtas užsiėmimas (Nuotolinė paslauga)

„Pažvelk, o tada pažvelk dar kartą“, – sako Philipas Yenawine’as (MoMa muziejus, Niujorkas), vizualiojo mąstymo strategijos (VMS) pradininkas. Kviečiame moksleivius į meno kūrinius
pažvelgti be išankstinių įsitikinimų ir nusistatymų. Užsiėmimas pagrįstas aktyviu jo vedėjo ir dalyvių dialogu. Pokalbio vedėjas remiasi universalia klausimų sistema, sukurta psichologės Abigailės Housen ir edukatorius Philipo Yenawine’o. Kadangi kiekvienas dalyvis paveikslus mato skirtingai, užsiėmimo pradžioje dėmesys sutelkiamas į objektyvius meno kūrinį apibūdinančius faktus: formą, kompoziciją, spalvą, medžiagas. Vėliau aptariamos subjektyvios moksleivių siūlomos kūrinio interpretacijos. Edukatoriai padeda užsiėmimo dalyviams sukurti savo pačių „tiesą“, apibūdinančią meno kūrinį, kartu jautriai įpindami į sukuriamą pasakojimą ir informaciją apie autorius bei meno kūrinius. Grupės indėlis skatina mūsų edukatorius kaskart naujai pažvelgti į meno istorijos interpretacijas. Toks apmąstymo procesas suteikia naujos patirties visiems, dalyvaujantiems edukaciniame užsiėmime. Svarbus edukacijos indėlis yra į XXI a. gebėjimų ugdymą: kritinio mąstymo, komunikavimo, kūrybiškumo. Pastebėta, kad po šių užsiėmimų mokiniai jaučiasi laisviau, geba laisvai kalbėti apie meno kūrinius, išmoksta toleruoti bei priimti kito nuomonę, atsirinkti informaciją kuri jiems yra svarbi ir tinkama Edukatoriai, atsižvelgę į dalyvių amžių, grupės dinamiką, parenka vieną iš kelių galimų užsiėmimo scenarijų ir prie jo priderina žaidimus įvairiems žiūrėjimo ir koncentravimosi tikslams pasiekti. Virtualaus užsiėmimo metu aptariama nuo 2 iki 3 skirtingų menininkų darbų. Edukacija vyksta virtualioje parodoje 3D formatu, vaikštome po parodą, analizuojame metodo pagalba kūrinius, į edukacijos eiga yra įpinama įdomių žaidimų, užsiėmimų, kurie padeda mokiniams interaktyviai susižapinti su muziejumi, su meno kūriniais bei gerai praleisti laiką. Vizualiojo mąstymo užsiėmimas gali vykti ir lietuvių, anglų, rusų kalbomis.
Dailė, Literatūra

ISTORIJOS IŠ LAGAMINO. Istorijų pasakojimo (storytelling) metodika pagrįstas užsiėmimas.

Mokėjimas vaizdžiai, įdomiai ir įsimintinai perteikti žinutę XXI a. yra vienas iš būtiniausių elementų mūsų gyvenime. Istorijos pasakojimo įgūdžiai tapo svarbūs ne tik kasdieniam
gyvenime, bet ir norit įsidarbinti, gerai išlaikyti egzaminus, sukurti savo verslą. Vos tik pradėję tarti pirmuosius žodžius mes pradedam kurti ir pasakoti istorijas. Vaikai, kol dar neina į mokykla, jas pasakoja labai laisvai, nekreipdami dėmesio į būtiną pasakojimo struktūrą, loginius niuansus ir t.t Jie pasakoja tai, ką mato aplink save. Po truputį pažindami aplinką, kurioje gyvena, kuria savo asmeninę istoriją. Tačiau pradėjus eiti į mokyklą istorijos pasakojimas tampa labiau struktūruotas, įvilktas į tam tikrus rėmus, vieniems tai padeda, kitus vaikams tai atvirkščiai uždaro, kartais net visiškai atgraso nuo kūrybiško pasakojimo. MO muziejaus erdvė, meno kūriniai, kurie kiekvienas savyje jau turi paruoštą istoriją yra puiki vieta mokiniams sugrįžti į saugią erdvę, kur galės žingsnis po žingsnio pradėti pasakoti istorijas. Skirtingais metodais kurdami istorijas mokiniai MO muziejuje į pagalbą pasitelks MO kolekcijos meno kūrinius, ugdys kūrybiškumą, aktyvų klausymąsi, viešą kalbėjimą, gebėjimą čia ir dabar analizuoti, valdyti ir interpretuoti turimą informaciją. Edukacijos schema pasitelkiant skirtingus istorijos pasakojimo metodus: – fantazijos sužadinimo užduotys „smegenų mankšta“ – istorija sekama iki tam tikro momento – užduotis – istorija sekama toliau – 2 užduotis – istorija sekama toliau – 3 užduotis – bendras piešinys – bendras istorijos sekimas – refleksija.
Dailė, Kita

INTEGRUOTA PASAULIO PAŽINIMO, LITERATŪROS IR DAILĖS PAMOKA. Kelionė per metų laikus

Edukacijoje „Kelionė per metų laikus“ mokiniai susipažins su modernaus meno muziejumi ir jame eksponuojamais meno kūriniais bei MO kolekcijos darbais. Atviros, laisvos ir pagarbios
diskusijos fone grupėje ir grupinių užduočių metu tyrinėsime metų laikų RUDENS, ŽIEMOS, PAVASARIO ir VASAROS raišką meno kūriniuose. Įvardins reikšmingus ,jiems patrauklius metų laikų požymius, juos lygins su dailininkų pasirinkta menine ekspresija bei vartodami paprastas dailės sąvokas aptars menininkų kūrybinius sumanymus. Interpretuos gautą informaciją, darys išvadas ir pateiks klasės draugams savo vertinimus Mokiniai galės patyrinėti savo santykį su meno kūriniais, įtvirtinti ir apmąstyti lietuvių kalbos, gamtos pažinimo ugdymo programose įgytas žinias su meno kūriniuose vaizduojamu natūraliu pasauliu, panašumus ir skirtumus, stiprins savęs pažinimą ir kalbos raišką. Ugdys estetinį vystymąsi ir kryptingą kūrybiškumo išraišką.
Dailė, Kita

Grafiti piešiniai: meninė raiška ar miestą teršianti keverzonė?

Skirtingų meno išraiškų ir savo miesto pažinimas per gatvės meno grafiti tyrinėjimą. Edukacija ugdo pastabumą ir atidumą, moko argumentuotai diskutuoti grupėse ir kritiškai mąstyti bei
pasirinkti. Stebėdami grafiti gatvėje, mokiniai išplečia meno suvokimą už muziejaus ribų, tačiau kartu kelia atsakomybės bei meno vertės klausimus. Šioje edukacijoje Vilniaus miesto viešosiose erdvėse esančius grafiti kūrinius naudojame kaip objektą diskusijai ir vaizdinę priemonę, kelti klausimus, diskutuoti ir argumentuotai reikšti savo nuomonę, mokytis diskutuoti ir rasti bendrą kūrybišką sprendimą dirbant grupėse.
Dailė, Literatūra

INTEGRUOTA LITERATŪROS IR DAILĖS PAMOKA. Kaip kuriamas charakteris tekste ir paveiksle?

Šioje integruotoje dailės ir literatūros pamokoje mokiniai interaktyviai, kūrybiškai supažindinami su pagrindiniais literatūrinio veikėjo charakterio bruožais. Pasitelkiant meno ir
literatūros kūrinius, juos lyginant, analizuojant, diskutuojant grupėje mokomės atpažinti charakterius, diskutuoti ir reikšti savo nuomonę, kaip ir kuo jie skiriasi literatūroje ir kaip meno kūriniuose. Ką rašytojas arba menininkas nori pasakyti vaizduodamas vienaip ar kitaip savo kūrinių veikėjus? Edukacija vyksta parodos erdvėje, mokiniams pristatoma paroda, ją sukūrę menininkai ir parodos koncepcija. Apžiūrint eksponatus jie ir jų autoriai trumpai aptariami akcentuojant pagrindinę parodos idėją. Edukacijos pagrindinė užduotis – naudojantis trumpais šiuolaikinių romanų tekstais ir pasitelkiant teoriją apie įvairius veikėjų charakterizavimo būdus, išanalizuoti aprašomą konkretaus tapybos darbo personažą. Grupės užduotis – rasti paveikslą, kurio veikėją (ar veikėjus) charakterizuoja kiekvienas tekstas. Grupės pristato savo darbus – argumentuoja pasirinkimus. Pamoka baigiama refleksija, diskusija.
Dailė, Literatūra

INTEGRUOTA DAILĖS IR LITERATŪROS PAMOKA. Kaip kuriamas charakteris tekste ir paveiksle. (Nuotolinė paslauga)

Virtualios edukacijos metu mokiniai lankysis MO muziejaus virtualioje parodoje 3D formatu, mokiniams bus pristatoma parodos koncepcija, jos kūrėjai. Žvalgantis po parodą edukatorius
aptars keletą pasirinktų kūrinių, kurie siejasi su pamokos kontekstu, akcentuodamas jiems dailės ir literatūros sąsajas. Praktinėje užduotyje mokiniai bendrai, o vėliau atskirose grupelėse analizuos kelis šiuolaikinius tekstus, stebės, kokiais būdais kuriami veikėjų charakteriai. Edukatoriaus pateiktus literatūros tekstus aptars, lygins su dailės kūriniais, ieškos tarp jų sąsajų. Radę tekstą atitinkantį meno kūrinį, pristatys savo grupės nuomonę ir argumentuos pasirinkimą. Pamoka baigiama refleksija, įtvirtinamos mokinių žinios, užfikuojamos emocijos, kurias mokiniai „išsineša“ po edukacijos.
Rodomi įrašai: 1 - 10676