Kultūros paso sistema veikia, mokyklos gali vykdyti užsakymus
Kultūros paveldas

Protmūšis "Vilnius - 25 metai UNESCO Pasaulio paveldo sąraše"

Savo sričių profesionalai (paveldosaugininkai, istorikai, architektai) sudaro kultūrinio „protmūšio“ klausimyną. „Protmūšio“ metu klausimai pateikiami tiek žodžiu, tiek pasitelkiant
medijas. Visi žaidimo klausimai susiję su UNESCO, Vilniaus, Pasaulio paveldo vietovių temomis. Į žaidimą atvykę dalyviai suskirstomi į komandas, kurios atsakinėdamos į klausimus ir atlikdamos užduotis konkuruoja tarpusavyje. „Protmūšis“ trunka apie 45 min. Pagrindinis „protmūšio“ tikslas – pamatyti Vilnių Pasaulio paveldo kontekste. Žaidimo nugalėtojų komanda laimi nemokamą ekskursiją po Vilniaus universiteto architektūrinį ansamblį.
Kultūros paveldas

Edukacinis užsiėmimas „Vilniaus įkūrimo legendos“

Paslaugų teikėjo pastaba: Išvažiuojamosios paslaugos organizuojamos tik Vilniaus mieste užsisakius min 2 edukacinius užsiėmimus tai pačiai dienai. Tikslas: padėti moksleiviams
išsiaiškinti, kiek istorinės tiesos yra Vilniaus įkūrimo legendose, per legendų prizmę suvokti istorijos gilumą ir prasmę. Uždaviniai: - supažindinti moksleivius su XVI-XIX a. užrašytomis Vilniaus miesto įkūrimo legendomis; - įrodyti, kad legendos nėra pasakos, o kūriniai, galintys turėti istorinį pagrindą, - legendų bei istorinių šaltinių pagalba stengtis perprasti Vilniaus miesto atsiradimo priežastis ir istoriją; - iškelti klausimus ir kartu su moksleiviais diskutuoti apie Vilniaus miesto istoriją ir dabartį; Naudojami metodai: - skaitomis legendos, kurios užrašytos menininkų ir mokslininkų XVI-XIX a.; - Kiekviena legendos pastraipa yra aiškinama vaizdinių pagalba, lyginami senieji piešiniai, graviūros, žemėlapiai, ištraukos iš istorinių šaltinių; - Žaidimų pagalba yra aiškinamasi tikroji Vilniaus miesto įkūrimo istorija; - Piešinių pagalba mokiniai skatinami atvaizduoti dabartinį Vilniaus miesto simbolį. Edukacinio užsiėmimo metu skaitomos dvi legendos „Geležinis vilkas“ ir „Vilniaus įkūrimas“. Kiekviena kūrinio pastraipa yra išaiškinama moksleiviams, suprantamai modeliuojant tuometę istorinę, globalinę, socialinę Lietuvos istoriją. Moksleiviai paskaitos metu pamato daug vaizdinės medžiagos, paimtos iš įvairių senųjų istorinių šaltinių, noriai diskutuoja ir atsakinėja į užduodamus klausimus, padedančius išsiaišktinti Vilniaus miesto įkūrimo peripetijas. Edukacinio užsiėmimo pabaigoje moksleiviai bus skatinami pavaizduoti Vilniaus miesto simbolį, kuris svarbus šiandieninio jaunimo akimis. Rezultatai: Vaikai vaizdų pagalba pamato sąsajas tarp legendos ir dabar išlikusio Vilniaus senamiesčio objektų, jiems legenda nebeskamba kaip pasaka, o kaip dar vienas šalies istoriją padedantis įsisavinti šaltinis.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Edukacinis užsiėmimas „Vilniaus tradiciniai amatai“

Uždaviniai: - mokiniams patraukliais ir priimtinais būdais suteikti žinių ir žadinti domėtis apie istorinius amatus; - supažindinti moksleivius su Vilniaus mieste gyvavusiais ir jau
atgaivintais istoriniais amatais; - pabrėžti tradicinių amatų kultūrinę reikšmę UNESCO globojamam Vilniaus senamiestyje. - suorganizuoti moksleiviams ekskursijas į profesionalių amatininkų dirbtuves, kuriose bus supažindinami su darbo įrankiais, naudojamomis medžiagomis bei pademonstruojami amato gamybiniai procesai; - organizuoti diskusiją, užduodant klausimų ir moksleiviams, ir amatininkams; - žinių pagilinimui apie amatus parengti užduotis ir kryžiažodį (užklasinės veiklos metu aptarti su mokytojais, namuose su tėvais, broliais, seserimis, giminaičiais, draugais); Edukacinio užsiėmimo metu teorinė Vilniaus istorinių amatų apžvalga vyks 30 min. ir po to valanda skiriama dviejų pasirinktų amatų dirbtuvių, priklausančių Vilniaus dailiųjų amatų asociacijai, lankymui. Paskaitos metu moksleiviai sužinos apie Vilniaus mieste gyvavusios amatininkystės priešistorę, cechus, apie dabartines Vilniaus amatininkų dirbtuves, susipažins su pačiais amatininkais. Dirbtuvėse apžiūrės jų sukurtus gaminius, įrengtas ekspozicijas ar tuo metu organizuojamas temines parodas. Amatininkai papasakos apie savo dirbtuves, su kokiomis medžiagomis dirba, supažindins su įrankiais ir pademonstruos amatų gamybos procesus, leis patiems moksleiviams išbandyti amatą. Rezultatai: Moksleiviai daugiau sužinos apie amatą, kaip apie profesinę galimybę ateityje bei kaip senieji amatai vertinami žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, esant naujų ir sparčiai besivystančių technologijų amžiuje.
Rodomi įrašai: 1 - 33