Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Pažintis su Voruta – pažintis su praeitimi

Edukacinės programos tikslas – skatinti susidomėjimą Lietuvos istorija bei pristatyti XIII–XV a. Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio istorinį kompleksą. Naudojant netradicinį metodą –
interaktyvų žaidimą, kurio metu, pasitelkus filmuotą medžiagą, senovinių buities reikmenų, ginklų, drabužių pavyzdžius, dalyviai ves paraleles tarp praeities ir dabarties. Priemonės – interaktyvaus žaidimo metu naudojamos techninės priemonės – nešiojamas kompiuteris, projektorius. Taip pat senovinių buities reikmenų, ginklų, drabužių, papuošalų pavyzdžiai. Filmuota medžiaga. Numatoma veikla – interaktyvus žaidimas, kurio metu naudojant šiuolaikines technikos priemones edukatorius visus dalyvius įtraukia į mįslingą praeities gyvenimą. Filmuota medžiaga ir naudojamų vaizdinių priemonių pagalba kuriamas mūsų protėvių kasdienybės paveikslas. Pateikiamos situacijos ir keliami klausimai, į kuriuos atsakymų ieškoma kolektyviai, susiskirsčius į komandas. Siektini rezultatai – savo krašto istorijos populiarinimas ir tautinės tapatybės formavimas, patriotiškumo ugdymas. Istorijos, geografijos, literatūros, technologijų pamokų metu įgytų teorinių žinių papildymas. Kritinio mąstymo ugdymas, sugretinant ir palyginant, kaip mūsų protėvių kasdieninis gyvenimas skyrėsi nuo dabarties. Bendradarbiavimo skatinimas, atliekant komandines užduotis.
Literatūra

„Sakale, lėk!"

Paslaugos tikslas yra per meną ir literatūrą skatinti vaikų pilietiškumą, tautiškumą, ugdyti pasididžiavimą ir pagarbą Tėvynei. Skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką. Ugdyti ir
puoselėti vaikų tautinę dvasią bei pilietiškumą. Drąsiai ir išradingai eksperimentuoti, tobulinti dailės ir literatūros žinias. Veiklų metu bus taikomi teoriniai ir praktiniai užsiėmimai: pasakojimai, diskusijos, vaizdinės medžiagos peržiūros, rankdarbių, suvenyrų gamyba, testai, žaidimai, viktorinos, komandinis darbas, kūrybinis skaitymas. Vaikams bus padedama aktyviai mokytis, kontroliuoti, struktūruoti, plėtoti, gilinti kultūros informacijos ir idėjų supratimą. Užsiėmimų metu lavinami asmeniniai kiekvieno vaiko meniniai ir literatūriniai gebėjimai, tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, ugdomos kūrybinės kompetencijos. Žinios apie savo šalies istoriją, tradicijų puoselėjimas praplės vaikų atitinkančios vaikų amžių akiratį, formuos pilietines ir tautines vertybines nuostatas, suteiks džiaugsmo, augins savo šalį mylintį žmogų.
Dailė

Kalėdų belaukiant

Anykščių sakralinio meno centre saugoma ir eksponuojama ilgamečio Anykščių Šv. Mato bažnyčios klebono monsinjoro Alberto Talačkos dailės kūrinių kolekcija ir biblioteka. Monsinjoro
dailės kūrinių kolekcijoje per 50 kūrinių, tarp jų – garsaus italų tapytojo Karlo Maračio (Carlo Maratti 1625–1713) darbas, nutapytas ant vario plokštės. Tai vienintelis šio dailininko darbas, esantis Lietuvos muziejuose. Kolekcijoje taip pat išvysite Johano Baptisto Lampio, Simono Čechavičiaus, Jono Rustemo, Antano Žmuidzinavičiaus, Kazio Šimonio, Česlovo Kontrimo, Vaidoto Žuko ir kt. tapybos darbus. Advento laikotarpiu siūlome mokiniams kultūrinę edukaciją „Kalėdų belaukiant“. Jos tikslas – suteikti naujų žinių bei papildyti ir praturtinti bendrojo ugdymo mokyklų tikybos programą. Apžiūrint Sakralinio meno centro ekspoziciją, supažindinti mokinius su pagrindiniais krikščionybės ikonografiniais simboliais. Kulturinės edukacijos „Kalėdų belaukiant“ uždaviniai: 1. Mokyti atpažinti ikonografinius simbolius meno kūriniuose. 2. Supažindinti su Betliejaus istorija. 3. Palyginti prakartėlių kūrimo tradicijas Lietuvoje ir Europoje. 4. Sukurti kūrybinį darbelį „Prakartėlė“ arba „Kalėdiniai atvirukai“. Metodai ir priemonės: 1. Sakralinio meno centre saugomos kunigo monsinjoro Alberto Talačkos sukauptos XVII–XX a. meno kūrinių kolekcijos apžiūrėjimas ir jos analizė. 2. Betliejaus istorijos klausymasis, jos trumpas aptarimas. 3. Pokalbis, aiškinimasis, kas tai yra prakartėlė. 4. Skaidrių su prakartėlių nuotraukomis iš skirtingų Europos šalių ir Lietuvos peržiūra. 5. Darbelių „Prakartėlė“ arba „Kalėdiniai atvirukai“ kūrimas naudojant įvairias menines priemones. Kūrybinis procesas vyksta dirbant grupėse, paskirstant užduotis pagal amžių ir gebėjimus, taikant žaidybinius metodus, padedančius dalyviavms atsipalaiduoti ir išlaisvinti kūrybinę mintį. „Prakartėlė“ – tai komandinis kūrybinis darbas; vaikai pasiskirsto užduotis ir padedami edukatoriaus sukuria originalią savo klasės prakartėlę.
Skulptūra, Etninė kultūra

Tautinio tapatumo išsaugojimas medžio drožyboje

Tikslas - Supažindinti moksleivius su tradicinio liaudies meno ir profesionalių menininkų kūrybos darbais, esančiais muziejaus ekspozicijoje, ieškoti menininkų darbuose tradicinių
liaudies meno elementų, sąsajų su unikaliu įvairių epochų tautodailės paveldu ugdant etnokultūros gebėjimus. 1. Pristatyti moksleiviams muziejaus kolekcijoje esančius liaudies meno kūrėjų sakraliosios tematikos darbus. 2. Ieškoti sąsajų, tradicinių liaudies meno elementų lyginant šiuolaikinių profesionaliųjų menininkų ir liaudies meno kūrėjų darbus pasitelkiant multimediją. 3. Supažindinus moksleivius su tautinės tapatybės išraiškomis vaizduojamojoje tradicinėje ir moderniojoje dailėje, išvystyti diskusiją, kuri skatintų moksleivius kritiškai mąstyti, apdoroti gautą informaciją, palyginti ją su jau turimomis asmeninėmis žiniomis. Darbo metodai/ priemonės: Užsiėmimo metu naudojamas ekspozicijos apžvelgimo, lyginimo metodas, išvystomas dialogas su moksleiviais apibūdinant konkretų objektą, skatinama reikšti savo mintis ir pastebėjimus įsijungiant į diskusiją. Uždaviniams įgyvendinti yra naudojama multimedija, parodomas trumpas filmas „Kryždirbystė Lietuvoje“. Užsiėmimo pabaigoje vadovas žaisminga forma padės įtvirtinti įgytas etnokultūros žinias. Numatoma veikla: Pristatomi moksleiviams muziejaus kolekcijoje esantys įvairių laikotarpių liaudies meno kūrėjų sakraliosios tematikos darbai. Ieškoma sąsajų, tradicinių liaudies meno elementų lyginant šiuolaikinių profesionaliųjų menininkų ir liaudies meno kūrėjų darbus pasitelkiant multimediją. Žiūrimas trumpas filmas „Kryždirbystė Lietuvoje“. Temos suvokimui atskleisti inicijuojama diskusija. Siektini rezultatai: Moksleiviai edukacinio užsiėmimo metu geriau suvoks praeities kultūrinio palikimo unikalumą ir tautinio tapatumo išsaugojimo svarbą šiomis dienomis. Šiuolaikinių kūrėjų darbuose gebės rasti ir atpažinti tradicinio liaudies meno elementus. Lavins vaizduotę, kritinį mastymą bei praplės etnokultūros žinias.
Kultūros paveldas

Su Vyčio ženklu

Per edukacinį užsiėmimą dalyviai susipažinsi su Vyčio – vieno seniausių valstybės herbų – istorija, aiškinsis, kodėl pagrindine herbo figūra tapo raitelis, muziejaus ekspozicijose
ieškos Lietuvos valstybingumo simbolio atvaizdų ir sužinos, kokių pavidalų jis įgydavo įvairiose epochose
Architektūra, Dailė

Gipsas

Pažintis su pagrindine Pasvalio rajono naudingąja iškasena gipsu. Jo pagrindinės radimvietės, poveikis ir pritaikymas žmogaus gyvenime. Supažindinama, kada gipsas pradėtas naudoti mene,
interjero puošyboje, statybų pramonėje, medicinoje, žemės ūkyje. Lankytojai apžiūri gipso dirbinius ir patys gamina suvenyrą ar žaisliuką, kurį išsineša į namus. Paslaugos metu rodoma vaizdinė medžiaga, muziejaus fonduose esantys eksponatai, susiję su naudingąja iškasena – gipsu.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Velykinė edukacija - Kiaušinių marginimas vašku

VELYKOS – gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. Kiaušinis nuo pagonybės laikų simbolizuoja gyvybės atsiradimą, o Velykų numargintiems kiaušiniams būdavo
priskiriamos ypatingos, magiškos galios. Tad šioje edukacijoje kiekvienas, net ir pats mažiausias ar vyriausias, galės išbandyti mūsų senolių paliktą tradicinį margučių marginimo būdą natūraliu vašku. Išgirsite įdomiausias istorijas apie šv. Velykas, šventės tradicijas, sužinosite apie margučių spalvų ir raštų reikšmes bei patys nusimarginsite gražiausius velykinius margučius! Edukacijos metu lavinsime kūrybingumą, ugdysime kritinį mąstymą, diskutuosime kodėl svarbu saugoti savo paveldą, skatinsime pagarbą ir toleraciją vieni kitiems. Saugokime ir perduokime senąsias tradicijas vieni kitiems!
Dailė, Skulptūra

„Mažasis menininkas“

Tikslas – plėsti menines žinias, kultūrinį akiratį ir skatinti kūrybiškumą. Siekiama: (1) ugdyti kūrybiškumą, meninę saviraišką, atskleisti mokinių meninės raiškos gebėjimus; (2)
sužadinti norą domėtis ir pažinti, sudaryti galimybes patirti pažinimo džiaugsmą; (3) praturtinti meninę patirtį, žadinti jautrumą meno reiškiniams, padėti perimti kultūrines vertybes. Užsiėmimo pradžioje vaikams papasakojama apie neįprastą Europos parko muziejų – kur visi eksponatai lauke, natūralioje gamtoje, jų kūrėjai – viso pasaulio menininkai. Vėliau pristatant skulptoriaus Gintaro Karoso „Menininko namą“ vaikams bus vaizdžiai parodyta menininko realybė, taip pat eskizai, brėžiniai ir piešinių reprodukcijos. Mokiniai galės sužinoti apie menininko pomėgius, gyvenimo būdą, vaikystės svajones. Pristatymo metu bus naudojama informatyvi vaizdinė medžiaga iš Europos parko archyvų. Galiausiai mokiniai patys įsijaučia į menininko rolę ir tampa kūrėjais. Jiems pateikiamos kūrybinės užduotys ir priemonės. Užsiėmimas vyksta Gintaro Karoso sukurtame Edukaciniame centre, pastate natūralios gamtos rūbu, kur pro didžiulius langus matoma muziejaus aplinka. Užsiėmimo metu plečiamos mokinių kultūrinės, meninės žinios. Taip pat skatinama mokinių kūrybinė saviraiška, lavinama vaizduotė. Mokiniai susipažįsta su muziejaus ekspozicija, šiuolaikiniu menu ir jo raiškos įvairove, taip pat pačiu meno kūrimo procesu.
Dramos teatras

Spektaklis „Šokis puodynėje, arba svajonių storulis“

Išsiblaškiusio muzikanto kavos puodelyje gyveno nykštukas Kukas. Jis turėjo draugą Šaukštelį, su kuriuo niekada negalėjo pasikalbėti, nes jis visada buvo aplipęs cukrumi. Vieną vėlų
vakarą po koncerto grįžęs muzikantas savo švarko kišenėje netikėtai rado stiklinę. O stiklinėje gyveno… atspėkite kas? Nykštukė Unė! Tą vakarą Kuko gyvenimas pasikeitė. Jeigu Jums įdomu, kaip Kukas įsimylėjo Unę, tapo svajonių storuliu, ateikite į Alytaus miesto teatrą, atsineškite savo svajonę ir padovanokite ją nykštukui! Spektaklis "Šokis puodynėje arba svajonių storulis" - tai žaisminga sceninė pasaka, ugdanti vaikų atsakingumą, duoto žodžio svarbą, kviečianti susipažinti ir suprasti, kaip kuriami santykiai šeimoje, kokios ypatingos vertybės yra draugystė, atjauta, pagalba...
Literatūra, Dramos teatras

Spektaklis vaikams „Trumpos istorijos apie...”

Vaikiškas spektaklis „Trumpos istorijos apie...“ – visiems ypatingiems, kurie ne tik mato, bet ir jaučia. „Knygos teatro“ spektaklis vaikams „Trumpos istorijos apie...” (rež. Redita
Dominaitytė) pagal Kęstučio Kasparavičiaus apsakymus sukurtas bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų biblioteka. Pastatymas ypatingas tuo, kad veiksmui iliustruoti pasitelkiamas pasakojamasis-skaitovinis teatro žanras, jame organiškai sujungta vaidyba, dainavimas, muzikavimas. Spektakliu siekiama sužadinti žiūrovo vaizduotę ir perkelti jį į kitą – juslinio pasaulio dimensiją. Jis skirtas ikimokyklinio bei jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams bei vaikams, turintiems regėjimo negalią. Spektaklio tikslas – teatro meno pagalba ugdyti vaikų pažintinius gebėjimus, plėsti kultūrinį akiratį, mažinti jautrių socialinių grupių atskirtį bei skatinti visuomenės bendravimą, toleranciją kitokiems jos nariams. Spektaklio uždaviniai: žaidybine forma lavinti vaikų pojūčius, emocijų raišką, įvairiomis meninėmis ir jutiminėmis veiklomis skatinti pažinti juos supantį pasaulį; ugdyti socialinę vaikų bendrystę, sveikųjų ir neįgaliųjų bendravimą; teatrinių metodų pagalba padėti suprasti, kokiais būdais pasaulį jaučia bei supranta regėjimo negalią turintys vaikai. „Trumpos istorijos apie...“ – tai trys pamokančios istorijos („Ąsotis“, „Arbatos klubas“ ir „Muzikantams“), kurias pasakoja dainuojantys elfai Joris (A. Dubaka), Lilė (A. Garmutė) ir Dorė (L. Misiukevičiūtė). Spektaklio metu vaikai supažindinami su mandagiu elgesiu ir jo būtinumu, buities daiktų paskirtimi, įvairiais augalais ir jų savybėmis, grožio trumpalaikiškumu. Vaikai spektaklyje aktyviai dalyvauja – uosto ir atskiria skirtingai kvepiančias gėles, žoleles, liečia ir pajaučia skirtingas daiktų formas bei spėja jų spalvą (skirtingi siūlomi paliesti puodeliai dekoruoti iškiliomis saulę, žolę ar debesis tradiciškai simbolizuojančiomis formomis).
Rodomi įrašai: 31 - 401 354